Ο κορεσμός του οξυγόνου μετράται μέσω ενός μαλακού αισθητήρα δακτύλου επιφέροντας την ελάχιστη όχληση στον εξεταζόμενο, ενώ η κυρίως συσκευή καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια του ύπνου τον κορεσμό του οξυγόνου στο αίμα καθώς και την καρδιακή συχνότητα.

Η μελέτη αρχικής αξιολόγησης της άπνοιας κατά τον ύπνο με το σύστημα της νυχτερινής οξυμετρίας βοηθάει τον γιατρό να κρίνει σε σύντομο χρόνο και με ασφάλεια εάν ο εξεταζόμενος χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ώστε να τον παραπέμψει για μελέτη ύπνου κατ΄οίκον ή σε πλήρη πολύ-υπνική μελέτη σε κατάλληλο εργαστήριο ύπνου.

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων στον υπολογιστή γίνεται αυτόματα η ανάλυση και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε αριθμητική μορφή και γραφικές παραστάσεις